Bouwfysica

Bouwakoestiek

abtWassenaar is op het gebied van de bouwakoestiek vooral betrokken bij het realiseren van een gezonde en comfortabele akoestische omgeving in en rond gebouwen.

Een gebouw moet voldoen aan te stellen eisen op het gebied van binnenmilieu, zodat mensen er comfortabel kunnen verblijven. Dit kan door gebouwen te toetsen aan de normen op het gebied van lucht- en contactgeluid, nagalmtijd en geluidwering van de gevels. Zowel in het ontwerpstadium als in bestaande situaties kunnen we met u meedenken en u adviseren over duurzame en comfortabele oplossingen.

Opvolgen van het gedegen advieswerk zal een prettig leef- en werkklimaat opleveren. Wij kunnen zowel op voorhand voorspellen wat de geluidprestaties van een gebouw zullen zijn als ook in de bestaande situaties metingen verrichten om deze prestaties in de praktijksituatie vast te stellen.

De diensten op het gebied van bouwakoestiek bestaan o.a. uit:

 • opstellen bouwakoestisch programma van eisen;
 • geluidwering gevel- en dakconstructies;
 • lucht- en contactgeluidisolatie;
 • ruimteakoestiek.

 

Bouwfysica

abtWassenaar is op het gebied van de bouwfysica vooral betrokken bij het realiseren van een gezonde en veilige omgeving in en rond gebouwen.

Een gebouw moet voldoen aan de te stellen eisen op het gebied van binnenmilieu, zodat mensen er comfortabel, veilig en energiezuinig kunnen verblijven.

Hiervoor toetsen wij gebouwen aan de normen op het gebied van bijvoorbeeld energieprestatie, ventilatie en geluidwering. Zowel in het ontwerpstadium als in bestaande situaties wordt met u meegedacht en krijgt u advies over energie-efficiënte, duurzame en veilige oplossingen. Opvolgen van ons gedegen advieswerk zal een prettig leef- en werkklimaat opleveren en leiden tot besparingen op de bouw- en/of exploitatiekosten.

De diensten op het gebied van bouwfysica bestaan o.a. uit:

 • daglichttoetreding en kunstlicht;
 • energieprestatie en -beheer;
 • opstellen bouwfysisch programma van eisen;
 • thermohygrisch comfort (o.a. analyse volgens prof. O. Fanger);
 • ventilatie en infiltratie;
 • vochtwering, koudebruggen en endoscopisch onderzoek.

 

Brandveiligheid

abtWassenaar adviseert en ondersteunt o.a. overheden, architecten, aannemers en projectontwikkelaars op het gebied van brandveiligheid.

De doelstelling van het brandveiligheidsadvies is in eerste aanleg het voorkomen van een brand. Als er een brand optreedt, is het van belang dat aanwezige personen veilig kunnen vluchten, de brandweer zijn werk veilig kan uitvoeren en de schade zo beperkt mogelijk blijft.

De ervaren en deskundige adviseurs van abtWassenaar kunnen u vanaf het eerste ontwerp tot in de gebruiksfase begeleiden en adviseren om aan de doelstellingen te (blijven) voldoen. De advisering beperkt zich daarbij niet tot de kaders van het Bouwbesluit. Als uw gebouwontwerp niet past binnen de eisen van het Bouwbesluit, kan er een gelijkwaardige oplossing aangedragen en uitgewerkt worden, waarmee wel aan de doelstelling van het Bouwbesluit voldaan wordt.

De diensten op het gebied van brandveiligheid bestaan o.a. uit:

 • brandveiligheid (tijdens het ontwerpproces | gebouwontwerp en compartimentering);
 • bepaling brandoverslag en branddoorslag (WBDBO) [NEN 6068];
 • vuurlastberekeningen (BVB 2007);
 • brandveiligheidsconcepten;
 • vluchten bij brand en brandveiligheidsvoorzieningen;
 • berekenen van de doorstroom- en opvangcapaciteit;
 • brand- en rookwerendheid van bouwdelen en detaillering;
 • modellering brandgedrag en simulaties vluchten, rookontwikkeling;
 • gelijkwaardigheidsoplossingen en berekeningen (bijv. CFD-berekeningen & vluchtsimulaties);
 • Fire Safety Engineering (FSE);
 • brandveiligheid bouwwerken [NEN 6059];
 • brandveiligheidsadvies bestaande en/of nieuwbouw;
 • opstellen risicoanalyse R&I;
 • opstellen brandrisicoanalyse(s) / brandveiligheidscan [NPR 6059];
 • inspectie brandscheidingen.

 

Geluidsanering

De medewerkers van abtWassenaar hebben ruim 20 jaar ervaring op het gebied van geluidsanering.

Het beleid van de overheid is erop gericht het ontstaan van geluidhinder in woningen te voorkomen en – waar deze hinder al bestaat – aan te pakken.

Bij geluidsanering worden woningen geïsoleerd tegen verkeerslawaai (weg- en railverkeer), industrielawaai of vliegtuiglawaai. Als het geluidniveau in een woning de wettelijke norm overschrijdt, dan komt deze woning in aanmerking voor sanering.

Ons bureau kan het complete traject voor u verzorgen, vanaf het inzichtelijk maken van de geluidbelasting op de woningen tot en met de oplevering na het aanbrengen van de geluidwerende maatregelen.

Binnen onze aanpak besteedt ons bureau veel aandacht aan de voortgangsbewaking en procesbeheersing en wij communiceren dit frequent met de opdrachtgever, zodat deze volledig op de hoogte is van de voortgang.

Een saneringsonderzoek is vanaf de start tot en met het einde in de volgende fases te verdelen:

 1. akoestisch onderzoek om de geluidbelasting op de gevels inzichtelijk te maken;
 2. het aanvragen van subsidie (indien er subsidie beschikbaar is);
 3. het inhoudelijke geluidsaneringsonderzoek, vanaf bouwkundige opname tot en met de oplevering.

 

Omgevingsgeluid

abtWassenaar onderzoekt hoe de beperkte bouwruimte in Nederland zo goed mogelijk benut kan worden.

Er wordt gekeken naar milieuaspecten als luchtkwaliteit, stankhinder, stof- en geurhinder en externe veiligheid op potentiële bouwlocaties en naar de mogelijke belemmeringen die hieruit voortvloeien. Mensen moeten immers zo comfortabel mogelijk kunnen wonen.

De adviseurs van abtWassenaar zijn in staat om de geluidbelasting van infrastructurele werken als wegen, spoorwegen en reconstructies/aanpassingen in beeld te brengen en te kwantificeren en om, na een gedegen analyse, advies te geven over het verminderen van de milieubelasting. Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

Bij belemmeringen worden er adequate oplossingen bedacht, zodat – ondanks een bepaalde gewenste maatschappelijke ontwikkeling – een aanvaardbaar leefmilieu voor de mensen in de omgeving kan worden gegarandeerd. Betrokkenen worden hierover zo duidelijk mogelijk geïnformeerd.

Onze diensten op het gebied van akoestiek:

 • industriële lawaaibeheersing;
 • horeca- en recreatie-inrichtingen;
 • spoorweg-, vlieg- en wegverkeer;
 • bouw- en/of trillingslawaai;
 • meten van lawaai op de arbeidsplaats (ARBO);
 • ruimtelijke ordening;
 • laagfrequent geluid;
 • energieopwekking zoals windmolens, WKK-installaties en energiecentrales;
 • zonebeheer en zonebewaking;
 • geluidkwaliteitskaarten opstellen;
 • beleidsnota’s opstellen, bijvoorbeeld nota industrielawaai, 12-dagenregeling;
 • opstellen vergunningsvoorschriften en de bijbehorende considerans;
 • handhaving op geluidnormen.